Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

אודותינו

כללי

ההתאחדות לנהיגה ספורטיבית מכוניות וקארטינג בישראל  הינה עמותה רשומה על פי דין ברשם העמותות. 
העמותה הוכרה כהתאחדות מרכזת ומייצגת של ענפי ספורט מוטורי של רכבי 4 גלגלים בעלי "הגה" ע"י שר התרבות והספורט ובהתאם לחוק הנהיגה הספורטיבית, תשס"ו-2005. להכרת משרד הספורט בהתאחדות לחצו כאן.

בתאריך 18 דצמבר 2020 הוכרה ההתאחדות כנציגתה הרשמית של הפדרציה הבינ"ל למכוניות (FIA) בישראל.

העמותה עומדת בכל דרישות החוק. ויש ברשותה אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות.
להתאחדות, כעמותה יש אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. בהתאם לכך תרומות להתאחדות  יקנו לתורם זיכוי ממס.

כללי

פעילות ההתאחדות

  • ריכוז וייצוג תחומי הנהיגה הספורטיבית בישראל של רכבי ארבעה גלגלים בענף הנהיגה הספורטיבית ובהם- תחום הראלי, תחום השטח, תחום האספלט תחום הקארטינג וכל תחום אחר של נהיגה ספורטיבית שיאושר על ידי משרד התרבות והספורט. 
     

  • פיתוח וקידום ספורט הנהיגה הספורטיבית בתחומי הפעילות, ריכוזו וניהולו, עריכת כללי נהיגה ספורטיבית, כללי משמעת וחוות דעת מקצועיות בהתאם לדרישת החוק והתקנות, ארגון תחרויות בין-ארציות ובינלאומיות ובכללן אליפות ישראל, הקמת בתי ספר ופתיחת קורסים והשתלמויות לבעלי תפקידים ושופטים, ארגון תחרויות ליגה וגביע, עידוד הקמת מועדוני וקבוצות נהיגה ספורטיבית בתחומי פעילותה וכן סיוע לאגודות המסונפות להתאחדות והשגת אמצעים לביצוע מטרות ההתאחדות מגופים וממוסדות ממשלתיים, עירוניים, צבאיים ופרטיים.

  • פיתוח קשרים בינלאומיים עם התאחדויות, איגודי ספורט, ארגונים וספורטאים בחו"ל וייצוג ישראל באירועים בינלאומיים בתחום הספורט המוטורי. 

 

  • סיוע ותמיכה בספורטאים ישראלים המתחרים בישראל ובחו"ל לרבות על ידי מתן מלגות לספורטאים מצטיינים. הגדלת מספר ספורטאי הנהיגה הספורטיבית. 

  • קידום והקניית ערכים של כבוד הדדי, הגינות ושוויון בספורט, גיוס משאבים ואמצעים, כלכליים ואחרים, לקידום המטרות ההתאחדות, קידום החינוך לתרבות נהיגה נכונה ובטוחה. 
    קידום תחום הנהיגה העממית בעלת אופי ספורטיבי שאינו תחרותי בתחומי פעילותה, ובכלל זאת, לימוד נהיגה מתקדמת ומיומנויות שליטה בנהיגה, תחרויות ו/או תחרויות נהיגה עממית ברכבים סטנדרטיים, ככל שהדבר אפשרי בהתאם להוראות כל דין, וכן עריכת ימי מסלול ואימון.  

פעילות ההתאחדות

תחומים וענפים בהתאחדות

קארטינג


אספלט


– דראג
– דריפט

– טורינג
– זמן מטרה
– מסלול
– Cup, פורמולה 1000, פורמולה ויי

– ג'ימקאנה

עפר

– ראלי ספרינט
– ראלי
– ראלי קרוס


שטח


– ראלי רייד
– עבירות

תחומים וענפים בהתאחדות
bottom of page