Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

בחירות 2022

elections vector graphics

הזמנה להצטרף כחברים בעמותה להתאחדות לנהיגה ספורטיבית מכוניות וקארטינג בישראל

העוסקים הפעילים בכל תחום מתחומי ענף הנהיגה הספורטיבית שלגביו הוכרה ההתאחדות בהתאם לחוק הנהיגה הספורטיבית ולתקנות הנהיגה הספורטיבית תשס"ז - 2007, מוזמנים בזאת להצטרף כחברים בעמותה להתאחדות לנהיגה ספורטיבית מכוניות וקארטינג בישראל.
 

כל איגוד רשום שאינו למטרת רווח, שהנו עוסק פעיל בענף אחד או יותר מתחומי פעילות ההתאחדות ו/או כל ספורטאי שהנו עוסק פעיל בענף אחד או יותר מתחומי פעילות ההתאחדות ו/או כל עוסק פעיל אחר בענף אחד או יותר מתחומי פעילות ההתאחדות, שמלאו לו 17 שנים, רשאים להגיש בקשת חברות להתאחדות.
 

רישום כחבר בעמותה יקנה לך את האפשרות להשפיע על פעילות ההתאחדות בהתאם לתקנון, בכפוף לתשלום דמי חבר לשנת 2022 בסך 150 ₪.
 

נשמח לראותכם/ן בין חברינו.

להגשת בקשת הצטרפות של יחיד לחץ כאן
להגשת בקשת הצטרפות של תאגיד לחץ כאן
לתשלום דמי חבר לשנת 2022 לחץ כאן