Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

תקנון מיונים למשחקים המוטוריים הבינלאומיים של ה-FIA -
סיבולת 4 פעימות

מהדורה 2022.01
פורסם: יולי 2022

כתיבה ועריכה: ירון אדרי © כל הזכויות שמורות

תקנון מיונים - סיבולת 4 פעימות 2022
(מהדורה 2022.01)

כתיבה ועריכה: ירון אדרי

כל הזכויות בתקנון זה שמורות לירון אדרי © אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מן החומר שבתקנון זה ללא אישור מפורש מבעל הזכויות

עדכונים: מיום פירסום תקנון זה הוא יהיה בתוקף לסוג האירוע שבכותרת. מידי פעם יתכנו שינויים בתקנות הכתובות בתקנון זה במידת הצורך. סעיפים מבוטלים יסומנו עם קו חוצה מעליהם ובמקומם יכתב התיקון כך. עם כל שינוי בתקנון תכלול המהדורה רק את הסעיפים החדשים והמבוטלים וללא הסימונים לשינויים שכללה המהדורה הקודמת לה. כל מהדורה חדשה תפורסם באופן מיידי ובכך יחל תוקפה.

תקנון כללי
1.    התקנות שבתקנון זה הן למיונים עבור המשחקים המוטוריים של ה-FIA בענף הסיבולת 4 פעימות (להלן: המירוץ).
2.    כל בעלי התפקידים, הנהגים ואנשיהם יפעלו בכפיפות לתקנון זה ועליהם לדעת אותו על כל סעיפיו.
3.    בתחילת יום המירוץ יוגדרו בעלי התפקידים ויובאו לידיעת הנהגים. מנהל המירוץ הנו הסמכות הניהולית העליונה והשופט הראשי הנו הסמכות השיפוטית העליונה. מנהל המירוץ יכול לשמש גם כשופט.
4.    למרשלים סמכות כמשקיפי מסלול ובעת הצורך ישמשו כעדים. המרשלים יתפקדו גם כדגלנים ויש להישמע להוראותיהם כל עת המירוץ.
5.    רשאים להשתתף: מי שעבר קורס נהיגת מירוצים בגוף מוכר או המחזיק ברישיון נהיגה ספורטיבית וברשותו תעודה המוכיחה זאת ו/או מי שהשתתף בעברו במירוצים וברשותו סימוכין לכך ו/או מי שמקבל את אישור המסלול הרלוונטי ואישור מנהל המירוץ והשופט הראשי. 
5.1.    נהג שלא יציג יכולות נהיגה נאותים וספורטיביים ובכללם עמידה בכל תנאי תקנון זה יורחק מהמירוץ גם אם הוא עונה על אחד או יותר מהתנאים שבסעיף זה.
6.    יש להסדיר את התשלום בעבור ההשתתפות בהתאם טרם המירוץ. נהג שלא הסדיר תשלום לא יורשה להשתתף.
7.    תדריך נהגים: מפגש חובה לכל הנהגים המכונס על ידי מנהל המירוץ והשופט הראשי ומטרותיו:
7.1.     לאזכר נושאים מהתקנון הרלוונטים ליום המירוץ ובכללם חוקים ודגלים עיקריים. 
7.2.    להעלות נקודות בנוגע לבטיחות כללית ובטיחות המסלול הרלוונטי.
7.3.    להבהיר נקודות לא ברורות בנוגע לתקנון וכן להדגיש שינויים אם נעשו.
7.4.    כל הנהגים חייבים להיות נוכחים בתדריך. 
7.4.1.    נהג שאחר לתדריך יזנק אחרון למקצה המירוץ המקדים או כפי שיגדיר מנהל המירוץ במקרים מסויימים. 
7.4.2.    נהג אשר לא נכח בתדריך לא ישתתף במירוץ. 
7.4.3.    בסמכותו הבלעדית של מנהל המירוץ לאשר לנהג במקרים חריגים שלא להגיע לתדריך ובתנאי שדאג לידע אותו מבעוד מועד. במקרה זה יחשב הנהג כאילו איחר בהתאם לסעיף 7.4.1 בתקנון זה.
7.5.    הגרלה: כל נהג יגריל קארט למקצה הראשון של יום המירוץ. הקארט למקצה השני יהיה הקארט הבא בתור במספרו אשר נמצא במקצה הרלוונטי וכן הלאה. במידה ושני נהגים אמורים לקבל את אותו הקארט היתרון יהיה לנהג הממוקם במיקום עדיף על הגריד והנהג האחר יקבל את הקארט הבא אחריו במספרו וכן הלאה.
7.5.1.    קארט חליפי: אם טרם הזינוק עקב בעיה טכנית לא יתאפשר לנהג לזנק על הקארט שנקבע לו יקבע מנהל המירוץ קארט חליפי ממצבת הקארטים החליפיים.
7.5.2.    החלפת קארט: נהג רשאי להחליף קארט טרם היציאה למקצה ועליו להודיע זאת למנהל המירוץ. הקארט שיקבל יהיה ממצבת הקארטים החליפיים למירוץ ובהתאם לסדר שנקבע מראש על ידי מנהל המירוץ. במידה ונהג מבקש להחליף קארט לאחר היציאה למקצה, הוא יקבל את הקארט הבא בתורו במצבת הקארטים החליפיים. נהג רשאי להחליף קארט פעם אחת בלבד במקצה אלא אם הוא נדרש לעשות זאת לאחר ההזנקה. נהג ינהג בקארט חליפי גם אם כבר נהג עליו במהלך המירוץ.
7.5.3.    החלפת קארט באמצע מקצה: למעט מקצה מדידות הזמנים, נהג רשאי להחליף קארט תוך כדי מקצה אם הוא חושש כי ישנה בעיה. הוא יכנס לפיטס בזהירות תוך כי הרמת יד באוויר ויעבור לקארט החליפי הראשון לאחר אישור בעל תפקיד במידה וישנו קארט חליפי. אם אין קארט חליפי יחליט הנהג או בעל תפקיד אם להמשיך במירוץ או לא ובכל מקרה כספו לא יוחזר.
7.5.4.    יתרון בקבלת קארט חליפי טרם היציאה למקצה: סדר חלוקת קארטים חליפיים יהיה כדלהלן:
7.5.4.1.    נהג שהקארט שקיבל אינו כשיר בכלל לעלות למקצה.
7.5.4.2.    נהג שמבקש להחליף קארט הכשיר לעלות למקצה.
7.5.4.3.    נהג שקיבל כרטיס בונוס בשלבי הגמר.
7.5.4.4.    בכל מקרה בו נדרש חילוף ליותר מנהג אחד טרם היציאה למקצה, סדר החלוקה יהיה על פי סדר הזינוק ובהתאם לסעיפים 7.5.2 ו-7.5.3 על סעיפיו.
7.5.5.    קארט קבוע: נהג ספציפי יכול לקבל קארט קבוע עליו ינהג בכל המקצים וזאת בשל התאמתו אליו באמצעות רכיבים מיוחדים כגון דוושות, מנגנוני יד וכדומה. במידה ומדובר במספר קארטים למספר נהגים, תיערך הגרלה בינהם כמוגדר בסעיף 7.5 בתקנון זה.
8.    נהג יחשב כמשתתף במירוץ באם השלים לפחות הקפה אחת באחד מהמקצים וכספו לא יוחזר.
9.    מזג אוויר אינו משפיע על קיום המירוץ. במקרים חריגים ו/או כוח עליון בשיקול דעתם של מנהל המירוץ, מנהל המסלול והשופט הראשי לדחות את המירוץ לתאריך אחר והודעה על כך תפורסם.

בטיחות
10.    מספר הקארטים המקסימלי יהיה ביחס של קארט לכל 25 מטרים של מסלול מעוגל מעלה. מנהל המירוץ רשאי לאשר השתתפותו של קארט אחד נוסף מעבר למגבלה זו.
11.    חובה על הנהגים להשתמש בציוד נהיגה כמוגדר בתקנון זה.
12.    קארט שירד מהמסלול או הסתבסב יחזור להתחרות רק כשנתיב הנסיעה פנוי ובכל מקרה לא יסע כנגד כיוון התנועה ללא אישור בעל תפקיד. 
13.    נהג שיורד מהמסלול או מסתבסב באופן עקבי יחשב כלא זהיר והוא עלול להיות מורחק מהמירוץ על פי החלטת השופט הראשי ומנהל המירוץ.
14.    נהג שמסיבה כלשהי הקארט שלו תקוע על המסלול יניף ידיים באוויר ויחזור למירוץ באופן שלא יפריע או יסכן נהגים אחרים. בכל מקרה אין לצאת מהקארט ללא אישור מבעלי התפקידים.
15.    בעת כניסה לפיטס, עצירה או האטה חריגה מומלץ כי הנהג יסמן בהנפת יד באוויר.
16.    כניסה לשטח הפיטס והמסלול מותרת לבעלי התפקידים והנהגים במקצה הרלוונטי בלבד. כל נהג ו/או אדם אחר אינם רשאים להיכנס לשטח הפיטס והמסלול ללא אישור מנהל המירוץ.
17.    במהלך הקפת חימום אסור לחמם צמיגים באמצעות זגזוג על המסלול.

עצירת המירוץ על ידי דגל אדום 
18.    אם הושלמו עד 5 דקות, המקצה יחודש מתחילתו על פי סדר הזינוק המקורי ולמספר ההקפות המקורי.
19.    אם הושלמו מעל 5 דקות המקצה יוזנק מחדש להשלמת ההקפות/זמן שנותרו + 1 הקפה. הזינוק המחודש יעשה על פי הדירוג במקצה הקפה אחת לפני העצירה.
20.    אם לא ניתן לחדש את המירוץ יתווספו לנהגים מספר ההקפות החזוי לכל נהג עפ"י זמן הקפה ממוצעת שלו כפול הזמן/הקפות שנותרו.
21.    נהגים שנפסלו לפני עצירת מקצה בכל שלב אינם רשאים להתחרות במקצה המחודש.

במידה ומנוע כבה
22.    טרם הזינוק: תיעצר ההזנקה, יונע המנוע ויערך זינוק חדש.
23.    לאחר הזינוק: לא יעצר המירוץ. הקארט יונע והנהג ימשיך בנסיעה. 
24.    מנוע שכבה כתוצאה מרשלנות נהג לא יביא לעצירת המירוץ. המנוע יונע והוא ימשיך בנסיעה.

ענישות
נהג אשר יחרוג מתקנון זה יוענש בהתאם לחומרת העבירה בעונשים הבאים:
25.    אזהרה: תוטל על נהג שעבר על תקנון זה או נהג באופן בלתי ספורטיבי. צבירת אזהרות תחייב את הנהג בנקודות עונשין כמוגדר בסעיף 27 שבתקנון זה בסדר הבא: 3 אזהרות ראשונות - 1 נקודת עונשין; 2 אזהרות לאחר מכן: 1 נקודת עונשין נוספת; 1 נקודות עונשין נוספת בעבור כל אזהרה נוספת. אזהרה לא תיגרר בין מקצה למקצה.
26.    אזהרה חמורה: תוטל על נהג לכל המקצים הבאים ומשמעותה פסילה על כל עבירה.
27.    נקודת עונשין: תוטל על נהג שביצע עבירה בלתי ספורטיבית. כל נקודת עונשין שווה חצי הקפה. לשופטים שמורה הזכות לחייב נהג גם ביותר מנקודת עונשין אחת למקרה. מניין נקודות העונשין יקבע בסופו של המקצה כמה הקפות יש להפחית לנהג בגין נהיגתו. 
28.    פסילה: תוטל על נהג שחרג מהתקנון או פגע בנהג אחר בצורה חריגה. המשך השתתפותו במקצה לא תותר והוא יורד למקום האחרון בו. 
28.1.    במקרים מסויימים יכול השופט הראשי להוציא נהג ממקצה, וזה יחשב כאילו סיים אחרון ועדיין להיות זכאי להיות מדורג גם אם אחרון. לעניין זה ניתן לייחס פסילה טכנית, עונש הורדת כל המיקומים, עונש בגין עבירה שלא כנגד נהג אחר או בעל תפקיד וכדומה. ענישה זאת לא תיחשב כפסילה, אלא כענישת הורדה לסוף הגריד במקצה הרלוונטי. במידה ולחובת הנהג ענישות נוספות באותו מקצה, הן תצטברנה.
28.2.    במקרים חריגים יורחק נהג לכל יום המירוץ וכספו לא יוחזר.
28.3.    במקרים חריגים מאוד של פעולה מכוונת אשר עלולה לסכן נהג אחד או יותר או פגיעה מכוונת כנגד המהלך התקין של המירוץ ו/או הליגה, יורחק נהג לתקופה עליה יחליטו מנהל המירוץ והשופט הראשי ואף יכול הדבר לגרור הרחקה לצמיתות.
28.4.    פסילה יכולה להינתן גם לאחר שהסתיים מקצה. 
28.5.    נהג שנפסל יופיע לפני השופט הראשי בתום המקצה.
29.    מנהל המירוץ והשופט הראשי רשאים להעניש נהג בהסתמך על ענישות שקיבל במירוצים קודמים.
30.    נגיעה במנוע הקארט ו/או ברכיביו מכל סיבה שהיא תגרור ענישת הנהג בהתאם לחומרת העבירה.
31.    אלימות בין אם פיזית או מילולית מצד נהג אחד כלפי נהג אחר או צוותו ו/או מי מבעלי התפקידים תגרור ענישה בהתאם לחומרת העבירה.
32.    תלונה קנטרנית מצד נהג אחד או אנשי צוותו על נהג אחר תגרור ענישה בהתאם להחלטת השופט הראשי ומנהל המירוץ. למען הסר ספק, תלונה קנטרנית היא כזו שאינה קשורה באירוע ספציפי ישיר בין שני נהגים.
33.    ערעורים: נהג רשאי לערער על כל תוצאה אשר עשויה להשפיע על דירוגו. הנהג יגיש את הערעור בכתב למנהל המירוץ בצירוף דמי ערעור בסך 400 ש"ח אשר יוחזרו במלואם רק במידה והערעור יתקבל. זכות הגשת הערעור עומדת לרשות הנהג עד לזמן התחלת סבב המקצים הבא.
33.1.    צילום: לא ניתן לעשות שימוש לצורכי ערעור בצילומים דיגיטליים מכל סוג.

דגלים
הדגלים הינם סימנים ויזואלים מוסכמים השומרים על הבטיחות והספורטיביות במסלול וחובה לציית להם. ניתן להציגם גם כשלטים:
34.    צהוב - נייח: סכנה, האט. מתנפנף: סכנה מיידית, האט והיה מוכן לשינוי נתיב או עצירה מוחלטת. בכל מקרה של דגל צהוב נייח או מתנפנף העקיפה אסורה עד חלוף הסכנה ובהגיעכם לפנייה הבאה אחריה. עקיפה בדגל צהוב גם אם הוחזר המקום לנהג הנעקף (למעט עקיפה שהתבצעה בלית ברירה מסיבה בטיחותית) מלווה בעונש פסילה מהמקצה.
35.    כחול - יוצג לנהג העומד להיעקף בהקפה מלאה או יותר. נייח: אתה עומד להיעקף, שמור על נתיב נסיעתך. מתנפנף: נהג אחד או יותר עומדים לעקוף אותך, פנה דרך מייד והשאר בקו הנסיעה שלך. הוצאת הדגל יכולה לבוא בליווי מספר קארט. ככלל, דגל כחול לא יוצג במירוץ סיבולת אלא אם כן יחליטו על כך מנהל המירוץ והשופט הראשי מטעמי בטיחות ו/או ספורטיביות.
36.    שחור לבן - אזהרה לפני ענישה על התנהגות בלתי ספורטיבית. במקרה של ניקוד עונשין יונף גם כן דגל זה בליווי הסימן – (מינוס). הוצאת הדגל יכולה לבוא בליווי מספר קארט.
37.    שחור - פסילה. הנהג יפסיק את המירוץ מייד ויחזור לפיטס תוך הקפה אחת מהצגת הדגל. הוצאת הדגל יכולה לבוא בליווי מספר קארט.
38.    שחור עם עיגול כתום במרכזו - תקלה טכנית, חזור לפיטס מיידית לצורך תיקון התקלה. הוצאת הדגל יכולה לבוא בליווי מספר קארט. אם ניתן יועבר הנהג לקארט חלופי להשלמת המירוץ. הזמן שאבד לא יוחזר והתוצאה הסופית היא הקובעת.
39.    אדום - עצירה מיידית של המירוץ. חזור בנסיעה איטית ומבלי לעקוף לאזור הפיטס והיה מוכן לעצירה מלאה. תוצאת המירוץ תקבע לפי הסעיף הרלוונטי בתקנון הכללי.
40.    LAST LAP - הקפה מלאה אחרונה למירוץ. יתכן שימוש באמצעי אחר לסימון הקפה אחרונה עליו יודיע מנהל המירוץ מראש בתדריך הנהגים.
41.    שחמט - סיום המירוץ. יונף בתחילה למנצח המירוץ ולכל הנהגים שאחריו. חזור בנסיעה איטית ומבלי לעקוף לאיזור הפיטס והיה מוכן לעצירה מלאה.

ציוד נהגים
42.    חובה על כל נהג לחבוש קסדה מלאה שתהיה רכוסה ומהודקת במשך כל זמן הנהיגה. 
43.    חובה על כל נהג ללבוש סרבל מלא בעל שרוולים ארוכים. על הסרבל להיות רכוס במשך כל זמן הנהיגה. שימוש בסרבל מירוצים תקני הינו בגדר המלצה.
44.    חובה על כל נהג לנעול נעליים סגורות שתהינה רכוסות במשך כל זמן הנהיגה.
45.    נהגים בעלי שיער ארוך חייבים להשתמש בכיסוי ראש ששיערם אסוף בתוכו.
46.    ציוד נוסף כגון כפפות, מגנים וכדומה הינם בגדר המלצה. 
47.    מארגני הליגה רשאים לחייב שימוש בציוד נוסף ויודיעו על כך מראש.
48.    השימוש באביזרים נלווים חיצוניים ללא אישור מנהל המירוץ אסור.
49.    נהגים רשאים למתג את ציודם האישי על ידי נותני חסות, אך לא את הקארט עליו הם נוסעים.

תקנון המירוץ
1.    המירוץ הינו אירוע בודד בשיטת סיבולת אישית למטרת מיונים לצורך הקמת קבוצה שתיצג את מדינת ישראל במשחקים המוטריים 2022. 
2.    רשאים להשתתף נהגים/ות שבשנת 2022 ימלאו להם 18 שנים ומעלה.
3.    הקבוצה הנבחרת תכלול בסופו של דבר את ארבעת הנהגים שבתום האירוע ידורגו ראשונים, כאשר חובה לכלול לפחות נהג אחד ונהגת אחת גם אם הם לא בין ארבעת המדורגים ראשונים. נהג בעל זכות שיוותר עליה, יעביר את מקומו לנהג הבא בתור וכן הלאה. 
4.    הנהגים ירוכזו בקטגוריה אחת. חלוקתם למקצי מדידות הזמנים תהיה בהתאם לטבלת אליפות הארץ בקארטינג 4 פעימות 2022 - אלוף האלופים, כפי שהיא ביום האירוע. נהגים שאינם מדורגים יצורפו בהמשך הטבלה בהתאם להגדרות הקטגוריות עליהם הם מתאימים הזה: סופר-פרו, פרו, רוקיז. חלוקה זאת הינה מטעמי ספורטיביות כך שבכל מקצה יהיו נהגים שיחסית שווים בכוחם.
5.    בתום תדריך הנהגים למירוץ תיערך הגרלת קארטים בהתאם לסעיף 7.5 בתקנון הכללי.
6.    המירוץ יורכב משלושה שלבים כמוגדר להלן:
6.1.1.    מדידות זמנים: הנהגים בהתאם לסידרם על פי סעיף 2 בתקנון זה יחולקו לקבוצות שוות ככל הניתן במספרם ויצאו למקצה בין 10 הקפות לקביעת ההקפה המהירה ביותר. בתום סבב המקצים הראשון תפורסם רשימת הנהגים מהמהיר ביותר לאיטי ביותר והיא שתקבע את אופן וסדר הדירוג לשלב הבא. במידה והנהגים יחולקו למספר מקצי מדידות זמנים, המקצה הראשון יקבל עד הקפה אחת נוספת.
6.1.2.    מירוץ סיבולת 1: הנהגים יבצעו מקצה מירוץ שיימשך לפרק זמן שיוגדר מראש. סדר הזינוק יהיה בהתאם לדירוגם במדידות הזמנים כמוגדר בסעיף 6.11. כל נהג יקבל את הקארט הבא בתור במספרו הנמצא במצבת הקארטים למירוץ ובהתאם לסעיף 7.5 שבתקנון הכללי. 
6.1.2.1.    חילופי קארט: במהלך המקצה ידרשו נהגים להיכנס לפיטס ולהחליף קארט. בסמכות מנהל המירוץ להחליט כמה חילופים יבצע כל נהג, כל עוד מספר החילופים הינו שווה בינהם. מרגע שסומן לנהג על כניסה לפיטס, עומדת לרשותו הקפה אחת לעשות זאת ואם לא נכנס יזכה באזהרה בעבור הקפה זו וכל הקפה נוספת מעבר לכך. הקארטים המסודרים בפיטס יוצבו בתחילה בהתאם למספרם מהנמוך לגבוה ולאחר מכן בהתאם לסדר כניסת הנהגים לפיטס. בעת חילופים אלה יכול להיות שנהג ינהג על קארט שכבר נהג עליו ביום המירוץ. הכנסת הנהגים לפיטס תהיה בהתאם למיקום במירוץ באותו הרגע מהראשון לאחרון עד לסיום כל הנהגים.
6.1.2.2.    תוצאות: בתום מקצה המירוץ תפורסם רשימת נהגים בהתאם למספר ההקפות שביצעו בכל מקצה בקיזוז ענישות במידה ויש ובהתאם לסדר המעבר שלהם את קו הסיום.
6.1.3.    מירוץ סיבולת 2: יתקיים בדיוק כמו מירוץ סיבולת 1 בשינוי הבא: סדר הזינוק יהיה בהתאם לתוצאות מירוץ סיבולת 1 כמוגדר בסעיף 6.1.2.2 שבתקנון זה. כל נהג יקבל את הקארט הבא בתור במספרו ביחס לקארט איתו התחיל את מירוץ סיבולת 1, אשר נמצא במצבת הקארטים למירוץ ובהתאם לסעיף 7.5 שבתקנון הכללי.
6.2.    ריבוי נהגים: במקרה ובו מספר הנהגים עולה על מספר הקארטים, הנהגים יחולקו לבתים בהתאם לתוצאות מקצה מדידות הזמנים שבסעיף 6.1 שבתקנון זה בשיטת: הנהג המדורג ראשון יהיה ראשון בבית A, המדורג שני ראשון בבית B וכן הלאה ובהתאם למספר הבתים. לאחר מכן יתקיימו מקצי המירוץ בסדר הבא: בית A נגד בית C, בית A נגד בית B, בית B נגד בית C וכן הלאה כאשר סדר הזינוק הינו בהתאם למיקום של כל נהג בתוצאות מדידות הזמנים (מנהל המירוץ יפרסם את סדר הבתים הסופי בהתאם למספר הבתים טרם היציאה למקצים). בכל מקרה, כל הנהגים יבצעו את אותו מספר מקצי מירוץ.
7.    דירוג סופי: בתום כל מקצי המירוץ ידורגו הנהגים בהתאם לסך ההקפות שביצעו בקיזוז הענישות והוא שיקבע את הדירוג הסופי של המיונים.
8.    קביעת הנבחרת: סדר הנהגים הסופי יקבע את היתרון בבחירת הנהגים להרכבת הנבחרת מהנהג שביצע את מספר ההקפות הרב ביותר ומטה. נהג שיוותר על זכותו ו/או לא יעמוד באחד מתנאי ההשתתפות של המארגנים יעביר את הזכות לנהג הבא בתור. על הנבחרת לכלול לפחות נהג ונהגת ובמידה וארבעת הראשונים בדירוג הסופי הם בני אותו המין יבחרו רק שלושת הראשונים והנהג/ת הראשונים בדירוג שהם בני המין השני יבחרו.

תקנון עקיפות
עיקר העונשים ניתנים בעקבות עקיפות בלתי ספורטיביות ולכן מוקדש לנושא תקנון בניפרד. 
שימו לב!! עקיפה היא זכות בסיסית ולגיטימית של כל נהג במירוץ!
1.    נהג יכול להשתמש במלוא רוחב המסלול כל עוד הוא נמצא לבדו, אך ברגע שקארט נוסף מגיע מאחור בין אם הוא מהיר זמנית או עקבית הוא יבחר בקו נסיעה אחד על מנת לאפשר לקארט מאחור את הזכות לעקוף. הנהג יבחר קו נסיעה ולא ישנה אותו עד לאחר הפנייה.
2.    נהג יפנה הדרך בהינתן הדגל הכחול. נהג שיתעלם מהדגל הכחול יענש.
3.    פגיעה סיסטמטית בנהג אחר תגרור ענישה.
4.    הפניות כולל הכניסה והיציאה מהן ניתנות להתמודדות בין הנהגים כל עוד הם נמצאים בתחומי המסלול וכל עוד הם נמנעים ממגע האחד בשני.
5.     עקיפה מותרת גם מימין וגם משמאל כל עוד היא מתקיימת בהתאם ל'חוק החצי':
5.1.    קארט מוביל: קארט הממוקם ראשון מבין שני קארטים או יותר בעת כניסתם לפניה. קארט יחשב מוביל כשמיקומו יהיה יותר מחצי קארט קדימה ביחס לקארט הנוסף. קו הנהיגה הנכון עומד לזכותו.
5.2.    קארט עוקב: קארט הממוקם אחרי קו מרכז הקארט המוביל בעת כניסתם לפניה. על הקארט העוקב לאפשר למוביל לבחור בקו הנהיגה הנכון ואסור לו להפריע לו.
5.3.    קארטים מקבילים: קארטים הממוקמים אחד לצידו של השני. קארט יחשב כמקביל ברגע שעבר את קו מרכז הקארט הקדמי בעת כניסתם לפנייה. כל קארט ישאר בקו הנהיגה שלו ולא יסטה לקו הנהיגה של האחר או ידחוק את הקארט האחר.
5.4.    נהיגה למטרת עיכוב או חסימת נהג כמו שינוי כיוון פתאומי, שינוי כיוון יותר מפעם אחת, דחיקת קארט מכוונת אל צידי המסלול או כל תנועה חריגה מכוונת אסורים בהחלט ויגררו ענישה בהתאם לחומרת הפגיעה. נהיגה מתמשכת בצורה מסוכנת אפילו שלא בזדון תגרור פסילת הנהג מהמקצה ואף מהמירוץ.
5.5.    כל חסימה המבוצעת על ידי נהג אחד או מספר נהגים אם למטרה משותפת או לא אסורה. השופט הראשי רשאי להורות לסמן לנהג בדגל כחול גם אם אינו סמן אחורי.
5.6.    ענישה בגין התעלמות מדגל כחול תקפה גם למקרה בו נהג חוסם חלק מהמסלול ואף תהיה חמורה יותר במידה והחסימה תהיה סיסטמטית ואף תביא להרחקתו. כך גם במקרים בהם נהג ינוע במסלול מצד אחד לצד השני במטרה למנוע מנהג אחר לעקוף.
5.7.    העקיפה מותרת אך ורק בתחומי המסלול. 

עדכונים ושינויים
1.    תקנון זה נכתב על מנת לשמור על ערך ספורטיבי למירוץ ובכדי לישמור על כללי הבטיחות במסלול. 
2.    על כל הנהגים לדעת תקנון זה ולפעול לפיו במהלך השתתפותם במירוץ. 
3.    עצם ההשתתפות מהווה אישור כי הנהג מסכים לכל הכתוב בתקנון זה ואי ידיעת התקנון אינה פותרת מעונש.
4.    עדכונים ושינויים יוכנסו לתקנון בהתאם לצורך ויודגשו במהדורה החדשה. מנהל המירוץ יודיע על כך לנהגים וכן יודגשו השינויים בתדריך הנהגים.

 

bottom of page