Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

תקנון מיונים למשחקים המוטוריים הבינלאומיים של ה-FIA -
קארטינג סלאלום

מהדורה 2022.01
פורסם: יולי 2022

כתיבה ועריכה: ירון אדרי © כל הזכויות שמורות

קו עצירה
קונוס בודד
נתיב מעוקל
סוויס סלאלום
כיכר
שער החלפה
 פניית 90-180 מעלות
נתיב Y
   נתיב S

תקנון מיונים - קארטינג סלאלום 2022
(מהדורה 2022.01)

כתיבה ועריכה: ירון אדרי

כל הזכויות בתקנון זה שמורות לירון אדרי © אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מן החומר שבתקנון זה ללא אישור מפורש מבעל הזכויות

עדכונים: מיום פירסום תקנון זה הוא יהיה בתוקף לסוג האירוע שבכותרת. מידי פעם יתכנו שינויים בתקנות הכתובות בתקנון זה במידת הצורך. סעיפים מבוטלים יסומנו עם קו חוצה מעליהם ובמקומם יכתב התיקון כך. עם כל שינוי בתקנון תכלול המהדורה רק את הסעיפים החדשים והמבוטלים וללא הסימונים לשינויים שכללה המהדורה הקודמת לה. כל מהדורה חדשה תפורסם באופן מיידי ובכך יחל תוקפה.

תקנון כללי
1.    התקנות שבתקנון זה הן למיונים עבור המשחקים המוטוריים של ה-FIA בענף קארטינג סלאלום (להלן: המירוץ).
2.    כל בעלי התפקידים, הנהגים ואנשיהם יפעלו בכפיפות לתקנון זה ועליהם לדעת אותו על כל סעיפיו.
3.    בתחילת יום המירוץ יוגדרו בעלי התפקידים ויובאו לידיעת הנהגים. מנהל המירוץ הנו הסמכות הניהולית העליונה והשופט הראשי הנו הסמכות השיפוטית העליונה. מנהל המירוץ יכול לשמש גם כשופט.
4.    למרשלים סמכות כמשקיפי מסלול ובעת הצורך ישמשו כעדים. המרשלים יתפקדו גם כדגלנים ויש להישמע להוראותיהם כל עת המירוץ.
5.    רשאים להשתתף: נהגים/ות מגיל 14 (או שיום הולדתם ה-14 יחול בשנת 2022) ועד גיל 16 (שיום הולדתם ה-17 לא יחול בשנת 2022), שעברו קורס נהיגת מירוצים בגוף מוכר או המחזיקים ברישיון נהיגה ספורטיבית וברשותם תעודה המוכיחה זאת ו/או מי שהשתתף בעברו במירוצים וברשותו סימוכין לכך ו/או מי שמקבל את אישור המסלול הרלוונטי ואישור מנהל המירוץ והשופט הראשי. 
5.1.    נהג שלא יציג יכולות נהיגה נאותים וספורטיביים ובכללם עמידה בחלק ו/או בכל תנאי תקנון זה יורחק מהמירוץ גם אם הוא עונה על אחד או יותר מהתנאים שבסעיף זה.
6.    יש להסדיר את התשלום בעבור ההשתתפות טרם המירוץ. נהג שלא הסדיר תשלום לא יורשה להשתתף.
7.    תדריך נהגים: מפגש חובה לכל הנהגים המכונס על ידי מנהל המירוץ והשופט הראשי ומטרותיו:
7.1.     לאזכר נושאים מהתקנון הרלוונטים ליום המירוץ ובכללם חוקים ודגלים עיקריים. 
7.2.    להעלות נקודות בנוגע לבטיחות כללית ובטיחות המסלול הרלוונטי.
7.3.    להבהיר נקודות לא ברורות בנוגע לתקנון וכן להדגיש שינויים אם נעשו.
7.4.    כל הנהגים חייבים להיות נוכחים בתדריך. 
7.4.1.    נהג שאחר לתדריך לא ישתתף בסבב הראשון. 
7.4.2.    נהג אשר לא נכח בתדריך לא ישתתף במירוץ. 
7.4.3.    בסמכותו הבלעדית של מנהל המירוץ לאשר לנהג במקרים חריגים שלא להגיע לתדריך ובתנאי שדאג לידע אותו מבעוד מועד. במקרה זה יחשב הנהג כאילו איחר בהתאם לסעיף 7.4.1 בתקנון זה.
7.5.    הגרלה: לא תבוצע בסוג מירוץ זה. סדר הקארטים יהיה מהנמוך לגבוה, סדר הנהגים יהיה בהתאם ל-א"ב בשם משפחתם בסדר עולה. הקארט לסבב השני יהיה הקארט הבא בתור במספרו אשר נמצא במקצה הרלוונטי וכן הלאה. 
7.5.1.    קארט חליפי: אם טרם הזינוק או במהלך ההקפה עקב בעיה טכנית לא יתאפשר לנהג לזנק על הקארט שנקבע לו יקבע עבורו מנהל המירוץ קארט חליפי.
7.5.2.    החלפת קארט: נהג רשאי להחליף קארט טרם היציאה למקצה ועליו להודיע זאת למנהל המירוץ שידאג עבורו לקארט חליפי. נהג רשאי להחליף קארט פעם אחת בלבד בסבב אלא אם הוא נדרש לעשות זאת לאחר ההזנקה בשל תקלה טכנית. נהג ינהג בקארט חליפי גם אם כבר נהג עליו במהלך המירוץ.
7.5.3.    החלפת קארט באמצע מקצה: נהג רשאי להחליף קארט תוך כדי מקצה רק אם ישנה בעיה טכנית מהותית עפ"י שיקול דעתו של מנהל המירוץ. אם הוא יכול, הוא יחזור בנסיעה איטית לכיוון הפיטס תוך הרמת יד באוויר. מנהל המירוץ ידאג לו לקארט חליפי.
7.5.4.    נהיגה בקארט חליפי: כל הנהגים שנקבע עבורם קארט חליפי ימתינו לתום הסבב ויעלו בהתאם לסדר המקורי בינהם על הקארט הבא בתור הפנוי גם אם נהגו עליו כבר במהלך יום המירוץ.
7.5.5.    קארט קבוע: נהג ספציפי יכול לקבל קארט קבוע עליו ינהג בכל המקצים וזאת בשל התאמתו אליו באמצעות רכיבים מיוחדים כגון דוושות, מנגנוני יד וכדומה. במידה ומדובר במספר קארטים למספר נהגים, הסדר יקבע עפ"י סעיף 7.5 לעיל.
8.    נהג יחשב כמשתתף במירוץ באם השלים לפחות הקפה אחת באחד מהסבבים וכספו לא יוחזר.
9.    מזג אוויר אינו משפיע על קיום המירוץ. במקרים חריגים ו/או כוח עליון בשיקול דעתם של מנהל המירוץ, מנהל המסלול והשופט הראשי לדחות את המירוץ לתאריך אחר והודעה על כך תפורסם.

בטיחות
10.    בכל רגע נתון יהיה קארט אחד בלבד בקטע התחרותי של המסלול. יתר הקארטים ימתינו בטור אחד במקום שיוגדר לכך בפיטס כשהקארטים מונעים והנהגים יושבים ומוכנים לצאת לנסיעה. בכל מקרה תנועת קארטים מחוץ לקטע התחרותי תהיה רק באישור בעל תפקיד.
11.    חובה על הנהגים להשתמש בציוד נהיגה כמוגדר בתקנון זה.
12.    קארט שירד מהמסלול או הסתבסב ימשיך בנסיעה קרוב ככל הניתן למקום ממנו יצא מהמסלול או הסתבסב.
13.    נהג שיורד מהמסלול או מסתבסב באופן עקבי יחשב כלא זהיר והוא עלול להיות מורחק מהמירוץ על פי החלטת השופט הראשי ומנהל המירוץ.
14.    אין לצאת מהקארט ללא אישור מבעלי התפקידים.
15.    בעת כניסה לפיטס, עצירה או האטה חריגה מומלץ כי הנהג יסמן בהנפת יד באוויר.
16.    כניסה לשטח הפיטס והמסלול מותרת לבעלי התפקידים והנהגים במקצה הרלוונטי בלבד. כל נהג ו/או אדם אחר אינם רשאים להיכנס לשטח הפיטס והמסלול ללא אישור מנהל המירוץ.

במידה ומנוע כבה
17.    טרם הזינוק: תיעצר ההזנקה, יונע המנוע ויערך זינוק חדש.
18.    לאחר הזינוק: הקארט יונע והנהג יחזור בנסיעה לפיטס לשם קבלת קארט חליפי.
19.    מנוע שכבה כתוצאה מרשלנות נהג, המנוע יונע והוא ימשיך בנסיעה.

ענישות
נהג אשר יחרוג מתקנון זה יוענש בהתאם לחומרת העבירה בעונשים הבאים:
20.    אזהרה: תוטל על נהג שעבר על תקנון זה או נהג באופן בלתי ספורטיבי. לאזהרה אין משמעות והשפעה על התוצאה אלא אם כן הנהג ימשיך בהתנהגותו.
21.    אזהרה חמורה: תוטל על נהג לכל המקצים הבאים ומשמעותה פסילה על כל עבירה.
22.    נקודות עונשין: תתווספנה לזמן ההקפה שקבע הנהג באותו המקצה. נקודות העונשין הן:
22.1.    פגיעה בקונוס - 2 שניות
22.2.    חציית קו עצירה - 2 שניות
22.3.    פגיעה בקונוס בנתיב ישר - 2 שניות (גם אם פגע ביותר מקונוס אחד; תינתן ענישה עבור כל צד)
22.4.    פגיעה בקונוס בעיקול - 2 שניות (לכל קונוס)
22.5.    דילוג/פספוס/שגיאה באלמנט - 10 שניות
בכל מקרה, לכל אלמנט ינתן מקסימום של 10 שניות ענישה
23.    פסילה: תוטל על נהג שחרג מהתקנון בצורה חריגה. בסמכות מנהל המירוץ לפסול לנהג זה הקפות. 
23.1.    במקרים חריגים יורחק נהג לכל יום המירוץ וכספו לא יוחזר.
23.2.    במקרים חריגים מאוד של פעולה מכוונת אשר עלולה לסכן נהג אחד או יותר או פגיעה מכוונת כנגד המהלך התקין של המירוץ ו/או הליגה, יורחק נהג לתקופה עליה יחליטו מנהל המירוץ והשופט הראשי ואף יכול הדבר לגרור הרחקה לצמיתות.
23.3.    פסילה יכולה להינתן גם לאחר שהסתיים מקצה. 
23.4.    נהג שנפסל יופיע לפני השופט הראשי בתום המקצה.
24.    מנהל המירוץ והשופט הראשי רשאים להעניש נהג בהסתמך על ענישות שקיבל במירוצים קודמים.
25.    נגיעה במנוע הקארט ו/או ברכיביו מכל סיבה שהיא תגרור ענישת הנהג בהתאם לחומרת העבירה.
26.    אלימות בין אם פיזית או מילולית מצד נהג אחד כלפי נהג אחר או צוותו ו/או מי מבעלי התפקידים תגרור ענישה בהתאם לחומרת העבירה.
27.    תלונה קנטרנית מצד נהג אחד או אנשי צוותו על נהג אחר תגרור ענישה בהתאם להחלטת השופט הראשי ומנהל המירוץ. למען הסר ספק, תלונה קנטרנית היא כזו שאינה קשורה באירוע ספציפי ישיר בין שני נהגים.
28.    ערעורים: נהג רשאי לערער על כל תוצאה אשר עשויה להשפיע על דירוגו. הנהג יגיש את הערעור בכתב למנהל המירוץ בצירוף דמי ערעור בסך 400 ש"ח אשר יוחזרו במלואם רק במידה והערעור יתקבל. זכות הגשת הערעור עומדת לרשות הנהג עד לזמן התחלת סבב המקצים הבא.
28.1.    צילום: לא ניתן לעשות שימוש לצורכי ערעור בצילומים דיגיטליים מכל סוג.

ציוד נהגים
29.    חובה על כל נהג לחבוש קסדה מלאה שתהיה רכוסה ומהודקת במשך כל זמן הנהיגה. 
30.    חובה על כל נהג ללבוש מכנסיים ארוכים במשך כל זמן הנהיגה. שימוש בסרבל מירוצים תקני הינו בגדר המלצה.
31.    חובה על כל נהג לנעול נעליים סגורות שתהינה רכוסות במשך כל זמן הנהיגה.
32.    נהגים בעלי שיער ארוך חייבים להשתמש בכיסוי ראש ששיערם אסוף בתוכו.
33.    ציוד נוסף כגון כפפות, מגנים וכדומה הינם בגדר המלצה. 
34.    מארגני הליגה רשאים לחייב שימוש בציוד נוסף ויודיעו על כך מראש.
35.    השימוש באביזרים נלווים חיצוניים ללא אישור מנהל המירוץ אסור.
36.    נהגים רשאים למתג את ציודם האישי על ידי נותני חסות, אך לא את הקארט עליו הם נוסעים.

תקנון המירוץ
1.    המירוץ הינו אירוע בודד בשיטת קארטינג סלאלום למטרת מיונים לצורך הקמת קבוצה שתיצג את מדינת ישראל במשחקים המוטריים 2022. 
2.    רשאים להשתתף נהגים/ות מגיל 14 (או שיום הולדתם ה-14 יחול בשנת 2022) ועד גיל 16 (שיום הולדתם ה-17 לא יחול בשנת 2022).
3.    הקבוצה הנבחרת תכלול בסופו של דבר 2 נהגים שבתום האירוע ידורגו ראשונים, כאשר חובה לכלול לפחות נהג אחד ונהגת אחת. נהג בעל זכות שיוותר עליה, יעביר את מקומו לנהג הבא בתור וכן הלאה. 
4.    הנהגים ירוכזו בקטגוריה אחת והנהיגה תהיה בשיטת "סרט נע" בהתאם לסדר ה-א"ב של שם משפחתם ועפ"י הנוהל שבסעיף 4.1. 
4.1.    כל הקארטים המשמשים למירוץ יסודרו בסדר מספרים עולה. הנהג הראשון בהתאם לשם משפחתו יקבל את הקארט הראשון במספרו וכן הלאה. במידה ויש יותר נהגים בסבב מאשר קארטים, הנהג הבא בתור "ללא קארט" יקבל את הקארט הראשון במספרו וכן הלאה.
4.2.    בתום כל הקפה יעמוד הנהג המתחרה בסוף טור הקארטים.
4.3.    לאחר שכל הנהגים ביצעו סבב הקפות אחד, יסודרו הקארטים מחדש כאשר הנהג הראשון בהתאם לשם משפחתו יקבל את הקארט הבא בתור במספרו ביחס לקארט עליו נהג בסבב שלפני. הקארטים יסודרו בסדר עולה בהתאם לכך.
4.4.    למרות הכתוב בסעיף 4.3 לעיל, בכל סבב מקצים חדש ראשון יזנק הנהג שהיה שני בסבב הקודם לו והנהג שהיה ראשון יזנק אחרון.
4.5.    במקרה בו נהג לא יכול להשלים הקפה בשל תקלה בין אם קרתה לפני או תוך כדי מקצה, הוא ימתין לנהג האחרון בסבב ויעלה להקפה נוספת על הקארט הבא בתור הפנוי (גם אם נהג עליו כבר). במידה וסעיף זה רלוונטי למספר נהגים, סדר עלייתם יהיה בהתאם לסדר המקורי בינהם.
5.    המירוץ יורכב מ-2 שלבים:
5.1.1.    היכרות: לאחר תדריך הנהגים תבוצע הקפה אחת רגלית בתוואי המירוץ.
5.1.2.    מירוץ: מורכב מסבבי נהיגה בהם כל נהג מבצע הקפה אחת בלבד כשהוא לבדו על המסלול. מספר הסבבים יכלול מינימום של 3 הקפות מדודות לנהג. יחד עם זאת, הנהלת המירוץ בהתאם לסך הזמן העומד לרשותה, רשאית להוסיף הקפות מדודות ובתנאי שכל הנהגים יבצעו את אותו מספר ההקפות המדודות.
5.1.2.1.    תוצאות: בתום כל סבב תפורסם רשימת הנהגים בהתאם לזמן ההקפה שקבעו כולל ענישות אם יש.
6.    דירוג סופי: בתום כל סבבי הנהיגה ידורגו הנהגים בהתאם לתוצאות שלהם. התוצאה הסופית תהיה מורכבת משקלול בין ההקפה המהירה ביותר וממוצע 2 ההקפות המהירות ביותר עפ"י הנוסחה הבאה: הקפה מהירה*60 אחוזים+ממוצע 2 הקפות מהירות*40 אחוזים. לאחר קביעת הדירוג הסופי ובעקבות כך שעל הנבחרת לכלול נהג אחד ונהגת אחת, הוא יפוצל לשתי רשימות בהתאם למין הנהגים.
7.    קביעת הנבחרת: סדר הנהגים הסופי בכל רשימה יקבע את היתרון בבחירת הנהגים להרכבת הנבחרת מהנהג בעל התוצאה המשוקללת הטובה ביותר ומטה. נהג שיוותר על זכותו ו/או לא יעמוד באחד מתנאי ההשתתפות של המארגנים יעביר את הזכות לנהג הבא בתור.

תקנון המסלול
תוואי מסלול הסלאלום יוגדר באמצעות אלמנטים הבנויים מקונוסים ועפ"י הקווים המנחים הבאים. המידות הרלוונטיות תימדדנה מבסיס הקונוס בחלקו הפנימי. מיקום הקונוסים יסומן בצבע או בסרט הדבקה וקונוס יחשב כזז באם הוא מחוץ לסימון:
1.    אורך המסלול: מינימום של 60 מטרים בקירוב.
2.    רוחב המסלול: אינו מוגבל בין אלמנטים. עבור כל אלמנט הרוחב יהיה כרוחב הקארט + 40 ס"מ אלא אם כן הוגדר אחרת ספציפית עבור אלמנט מסוג מסויים.
3.    מרחק בין אלמנטים: מינימום 4 מטר, מקסימום 10 מטר.
4.    קו זינוק: הנהג ימוקם על קו זינוק ממנו יצא לדרך ממצב עמידה. קו המדידה האלקטרוני ימוקם לאחר קו הזינוק. המרחק בין קו הזינוק לקו המדידה יהיה זהה לכל הנהגים.
5.    נתיב עצירה וקו עצירה: ימוקם לאחר קו המדידה ומטרתו לאפשר לנהג להאט ולעצור בביטחה לאחר שהסתיימה מדידת ההקפה. לאחר שעבר את קו הסיום, הנהג חייב להוריד מהירות ולהגיע לעצירה מלאה לפני קו העצירה וחצייתו תחייב את הנהג בענישה של 2 שניות. נתיב העצירה יסומן ע"י קונוסים הממוקמים במרחק של 50 ס"מ בינהם והוא יחל מיד לאחר קו המדידה והוא אינו חלק מהמסלול המדוד, אולם תינתן ענישה של 2 שניות עבור כל קונוס בו פגע הנהג. רוחב נתיב העצירה 2.5 מ' ואורכו מינימום 8 מ' ועד מקסימום 10 מ'. רק לאחר עצירה ואישור בעל תפקיד רשאי הנהג להמשיך בנסיעה איטית ולעצור בסוף טור הקארטים שבפיטס.

 

 

 

 

 

 


 
6.    מתכנן המסלול רשאי לבחור מבין האלמנטים הבאים כמו גם לייצר אלמנטים מסוגים אחרים שאינם נכללים בתקנון זה כל עוד הם עומדים בתנאי הסף לעיל. סוגי אלמנטים אפשריים:
6.1.    קונוס בודד: הקונוס יוצב במצב אנכי כאשר קונוס נוסף יוצב במצב אופקי (שוכב) כאשר קצהו המחודד יסמן את הכיוון ממנו על הנהג להיכנס. המרחק בין הקונוסים יהיה כגובה הקונוס.

 

 


 
6.2.    נתיב ישר: יכלול מינימום 3 ומקסימום 5 קונוסים מכל צד המסודרים בקו ישר. פגיעה במספר קונוסים בצד אחד תיחשב ענישה אחת.
6.3.    נתיב מעוקל: יכלול מינימום 5 ומקסימום 10 קונוסים מכל צד. בצד הפנימי של העיקול ניתן להצמיד את הקונוסים. ענישה תיתנן בעבור כל קונוס שנפגע. במידה והקונוסים בצד הפנימי צמודים, תינתן ענישה אחת גם נפגעו מספר קונוסים.

 

 


 
6.4.    "סוויס סלאלום": מורכב ממספר קונוסים בודדים אותם על הנהג לעבור בצורת "גל". המרחק בין הקונוסים לא יפתח מ-4 מ' ולא יהיה מעל 10 מ'.

 

 

 

 


 
6.5.    כיכר: הקוטר הפנימי יהיה 10 מ' והקוטר החיצוני 10 מ'+רוחב קארט+40 ס"מ. המחרחק בין הקונוסים בכל היקף יהיה 1 מ'. רוחב הכניסה לכיכר יהיה 3 מ' והוא יסומן באמצעות שער הכולל קונוס עומד וקונוס מראה כיוון שוכב מכל צד. רוחב היציאה מהכיכר יהיה רוחב קארט + 40 ס"מ. כיוון הנסיעה בכיכר הינו לבחירת הנהג, אך יש לבצע לפחות סיבוב אחד שלם (360 מעלות) בתוך הכיכר טרם היציאה ממנה.

 

 

 

 

 

 

 

 


 
6.6.    שער החלפה: יוצב בישרות ויורכב משני שערים אותם יש לעבור ברצף. המרחק בין השערים יהיה לפחות 1.5 מ' ומקסימום 4 מ'.

 

 

 

 


 
6.7.    פניית 90-180 מעלות: הפניה תסומן בחלקה הפנימי באמצעות 3 קונוסים צמודים. פגיעה בהם תיחשב כענישה אחת. זווית בפניה משופעת מהאלמנט שלפניה והאלמנט שאחריה.

 

 

 

 


 
6.8.    נתיב Y: הנסיעה חייבת להתבצע הלוך חזור תוך מעבר בכל חלקי הנתיב לפחות פעם אחת.

 

 

 

 

 


 
6.9.    נתיב S: 

 

 

 

 

 

 

 


 
6.10.    נתיב Z: יכלול 2 מעברים או יותר בחפיפה מלאה או שלא. המרחק בין המעברים יעמוד על מינימום של 2 מ' אך פחות מ-4 מ'.

 

 

 

 

 

 

 


 
6.11.    קופסה: יכולה להיות עם כניסה ויציאה באותו כיוון נסיעה או ב-90 מעלות. הכניסה והיציאה יהיו ברוחב קארט + 40 ס"מ.

 

 

 

 

 


 
6.12.    שבלול: רוחב הקופסה במרכז 3 מ' בקירוב. רוחב כל נתיב רוחב קארט + 40 ס"מ. אופן סידור הנתיבים יכול להיות כפי שבאיור או להיפך ובחירת הכיוון נתונה לבחירת הנהג כל עוד ביצע את כל המסלול.

 

 

 

 

 


 
6.13.    צלב: 

 

 

 

 

 


 
6.14.    קשר: יכול להבצע עם לופ כפול כמו באיור או לופ אחד.

 

 

 

 

 


 
6.15.    פינה: יכולה להתבצע במספר אפשרויות כפי שמסומן באיור.

 

 

 

 

 


 
6.16.    שיקיין: 

 

 

 

 


 
6.17.    Z:

 

 

 

 

 

 

 


 
עדכונים ושינויים
1.    תקנון זה נכתב על מנת לשמור על ערך ספורטיבי למירוץ ובכדי לישמור על כללי הבטיחות במסלול. 
2.    על כל הנהגים לדעת תקנון זה ולפעול לפיו במהלך השתתפותם במירוץ. 
3.    עצם ההשתתפות מהווה אישור כי הנהג מסכים לכל הכתוב בתקנון זה ואי ידיעת התקנון אינה פותרת מעונש.
4.    עדכונים ושינויים יוכנסו לתקנון בהתאם לצורך ויודגשו במהדורה החדשה. מנהל המירוץ יודיע על כך לנהגים וכן יודגשו השינויים בתדריך הנהגים.

 

נתיב Z
קופסה
שבלול
צלב
קשר
פינה
שיקיין
Z
bottom of page